SUBFIRMA
 
HOME KATALOG SUBFIRM REJESTRACJA REGULAMIN DLA INWESTORÓW

R E G U L A M I N    S U B F I R M A . P LA. Definicje
1) SUBFIRMA.PL: system elektronicznej oraz instytucjonalnej opieki nad osobami, które chcą prowadzić sprzedaż swoich produktów (towarów lub usług) na zasadach analogicznych do prowadzenia działalności gospodarczej.
1a) Organizator serwisu SUBFIRMA.PL: fundacja INSTYTUT PÓŁNOCNY (dalej zwana IP) z siedzibą we Wrocławiu (51-502) przy ul. Mydlanej 3, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Rafała Warzechę; IP posiada następujące numery rejestrowe: NIP: 8951982219, REGON: 021366182, KRS: 0000364819.
2) Uczestnik: osoba fizyczna lub grupa osób fizycznych - obywateli Rzeczypospolitej Polski (dalej: RP), posiadających miejsce stałego zameldowania na terenie RP, które oferują swoje produkty poprzez serwis SUBFIRMA.PL.
3) Subfirma: grupa narzędzi marketingowych przypisanych do Uczestnika w celu realizacji celów biznesowych.
3a) Narzędzia marketingowe: indywidualna nazwa, logo, numer telefonu, domena internetowa, hasła reklamowe, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe.
4) Produkt: usługa lub towar oferowany przez Uczestnika w ramach własnej subfirmy.
5) Nabywca: osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która nabywa produkty oferowane przez subfirmę.
6) Gwarancja: prywatna odpowiedzialność Uczestnika za oferowane produkty zgodnie z prawem RP oraz zgodnie z ofertami, które Uczestnik przedstawił Nabywcy poprzez korzystanie z narzędzi marketingowych.
7) Sąd Arbitrażowy IP (dalej: SAIP): dwuinstancyjny sąd wewnętrzny Organizatora, który pomaga rozwiązywać konflikty między Nabywcą a Uczestnikiem; dla Uczestnika postanowienia SAIP są prawomocne i oznaczają wykonanie wyroku (np. zwrot należności Nabywcy, uznanie gwarancji za zasadną itd.); korzystanie z SAIP jest domyślnym rozwiązaniem przy konfliktach między stronami; Uczestnik może zrezygnować z arbitrażu SAIP lub uznać inny sąd polubowny czy powszechny za właściwy do rozstrzygania konfliktów z Nabywcą, o czym musi informować w każdej reklamie swych produktów.

B. Cele
1) Celem działanie serwisu SUBFIRMA.PL jest pomoc obywatelom Rzeczypospolitej Polski na realizowanie praw nadanych przez konstytucję, w tym głównie prawa do prowadzenia działalności gospodarczej, do bycia kreatywnym i twórczym, do godnej pracy i do zapłaty za tę pracę.
2) Ponieważ prawo w Rzeczypospolitej Polsce jest często niezgodne z duchem konstytucyjnej wolności i utrudnia (zwłaszcza młodym) ludziom rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej przy jednoczesnym wspieraniu postaw bierności (bezrobotny może liczyć na zasiłki i zapomogi, a nowy przedsiębiorca od razu musi płacić ZUS nawet, gdy nie osiąga dochodów), dlatego IP w ramach swych działań statutowych chce wesprzeć wszystkie te osoby, które chcą spróbować swych sił w prowadzeniu własnego mikrobiznesu.
3) Organizator spełnia wyłącznie rolę pośrednika w transakcji sprzedaży produktu i nie jest stroną w przypadku roszczeń odnośnie jakości produktów lub terminów ich realizacji.

C. Uczestnicy
1) Uczestnikiem systemu SUBFIRMA.PL może być dowolna pełnoletnia osoba posiadająca pełnię praw obywatelskich oraz osoba niepełnoletnia za zgodą opiekuna prawnego
2) Aby przystąpić do systemu SUBFIRMA.PL należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (wkrótce dostępny także w formie on-line), przesłać go do IP drogą elektroniczną i uzyskać zgodę Organizatora.
3) W dowolnym czasie Uczestnik może zrezygnować z udziału w systemie SUBFIRMA.PL, ale wszelkie zobowiązania prawne wobec Nabywców wynikające z gwarancji, w odniesieniu do sprzedanych produktów, pozostają ważne do czasu wyczerpania się okresu ważności gwarancji.
4) Organizator będzie przechowywał dane osobowe Uczestnika tylko tak długo jak wymaga tego ochrona interesów Nabywców w związku z gwarancją.
5) Sprzedaż towarów i usług z wykorzystaniem nazwy "subfirma" lub "subfirma.pl" przez osoby nie będące Uczestnikami lub przez Uczestników, ale bez podania informacji o objęciu każdej transakcji warunkami niniejszego Regulaminu, jest zabroniona, a naruszanie tego zakazu jest przestępstwem oszustwa lub wyłudzenia oraz jest czynem nieuczciwej konkurencji.
6) Uczestnik zgadza się na przekazywanie podstawowych danych personalnych Nabywcy oraz osobie zainteresowanej nabyciem produktu w celu zabezpieczenia potencjalnych interesów Nabywcy związanych z gwarancją; istnieje możliwość zastrzeżenia niektórych danych przed ich ujawnianiem - w takim wypadku informacje te będą przedstawiane Nabywcy wyłącznie w trybie realizowania praw gwarancyjnych, jeżeli Uczestnik nie będzie wywiązywał się z przyjętych zobowiązań.

D. Nabywcy
1) Nabywcą może zostać dowolna osoba lub przedsiębiorstwo, które skorzystają z oferty subfirmy publikowanej przy pomocy narzędzi marketingowych i wyrażają zgodę na zapisy niniejszego Regulaminu.
2) Nabycie produktów subfirmy oznacza zgodę Nabywcy na niniejszy Regulamin, do którego odniesienie powinno być eksponowane razem z reklamą produktu; oferta każdej subfirmy musi zawierać informację o tym, że sprzedaż jest prowadzona zgodnie z niniejszym Regulaminem.
3) Nabycie towaru lub usługi, które są oferowane rzekomo jako produkty subfirmy działającej w systemie SUBFIRMA.PL, lecz których reklama nie zawiera informacji o objęciu transakcji niniejszym Regulaminem, należy uważać za oszustwo i podszywanie się pod markę SUBFIRMA.PL - w takim przypadku nabywca towaru lub usługi powinien bezpośrednio kierować roszczenia do osoby, która dokonała oszustwa.
4) Organizator SUBFIRMA.PL w każdym momencie pomoże zweryfikować, czy transakcja przeprowadzana jest zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz czy osoba podająca się za Uczestnika jest tymże; wszelkie zapytania można kierować drogą elektroniczną lub telefonicznie.

E. Gwarancja i roszczenia
1) Podstawowy okres roszczeń co do jakości produktów wynosi 12 miesięcy.
1a) Strony transakcji (Nabywca i Subfirma) mogą ustalić inne warunki gwarancji z krótszym lub dłuższym okresem roszczeń, jednak zgodnie z prawem RP.
2) Uczestnik proponując i reklamując swoje produkty poprzez Subfirmę, jest zobowiązany dostarczać produkt dobrej jakości przynajmniej tak dobry jak opis produktu w reklamie oraz nie mniej dobry niż zwyczajowo przyjęty zestaw funkcjonalności i jakości tego typu produktów na rynku; brak wskazania istnienia konkretnych wad produktu oznacza, że nie występują one jeżeli standardowo tego typu produkty są od takich wad wolne.
3) Uczestnik odpowiada za dobrą jakość produktu przynajmniej do wartości tego produktu, przy czym za wartość produktu rozumie się cenę jaką za ten produkt zapłacił Nabywca; odpowiedzialność w szerszym zakresie (np. za szkody wyrządzone przez złą jakość produktu) mogą być przez Nabywcę podnoszone na drodze polubownej (SAIP) lub pozwu cywilnego do sądu powszechnego, o ile nie wykluczają tego warunki sprzedaży danego produktu w umowie sprzedaży produktu lub wymienione w reklamach (ofertach) produktu, z którymi Nabywca miał obowiązek się zapoznać przed dokonaniem zakupu, a które nie były ukryte lub do których dostęp nie był umyślnie przez Uczestnika utrudniony (druk małą czcionką, rozbieżność między ofertą a regulaminem itp.).
3a) Wszelkie wątpliwości co do zapisów regulaminów sprzedaży Subfirmy w stosunku do Nabywcy są rozstrzygane na korzyść Nabywcy, gdyż za jakość produktu i treść regulaminu sprzedaży odpowiada Uczestnik; przyjmuje się, że tekst oferty pisanej większymi literami i lepiej widoczny w reklamie, ma pierwszeństwo przed zapisami mniejszymi czcionkami i przed zapisem regulaminu sprzedaży Subfirmy (chyba, że skierowanie do treści regulaminu jest tak samo dobrze widoczne w reklamie i zapis tego regulaminu nie przeczy samej ofercie); Uczestnik ponosi odpowiedzialność za manipulowanie słowami w celu zwabienia Nabywcy do dokonania transakcji, w której Nabywca został rozmyślnie oszukany (rozbieżność między treścią reklamy a regulaminu) - uznaje się, że tak zawarta transakcja może być anulowana przez Nabywcę, któremu należy się pełny zwrot wpłaconej kwoty ceny produktu.
3b) Subfirma dokona wymiany wadliwego towaru w czasie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia zasadnego roszczenia.
3c) Subfirma dokona poprawy źle wykonanych usług w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia zasadnego roszczenia.
3d) W przypadku niemożności dokonania naprawy lub wymiany produktu na nowy, Uczestnik zwróci równowartość zapłaconej przez Nabywcę ceny produktu w ciągu 14 dni od daty ustalenia niemożności naprawy lub wymiany produktu, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od chwili zgłoszenia zasadnego roszczenia przez Nabywcę.
3e) W przypadku zwrotu należności za produkt Nabywcy, który zgłosił roszczenie, Uczestnik otrzymuje zwrot prowizji pobranych od zysku, ale nie zwracane są te prowizje, które dotyczą samych operacji sprzedaży (liczonych nie od zysku lecz od liczby operacji) oraz nie są zwracane prowizje związane z operacjami finansowymi (np. prowizja za płatność kartą) jeżeli prowizja ta jest bezwzględnie pobierana przez podmiot obsługujący transakcje przesyłu pieniędzy.
4) Za dokonanie badań towarów i usług zgłoszonych bezpodstawnie jako wadliwych, Subfirma może pobierać, od Nabywcy zgłaszającego takie bezpodstawne roszczenie, opłaty zgodne z realnie poniesionymi kosztami badań, nie większymi jednak niż standardowa rynkowa cena tego typu badania w RP.
5) Wszelkie roszczenia co do jakości produktów Nabywca kierować może wyłącznie do Uczestnika zarządzającego subfirmą, a w wypadku jego śmierci do jego spadkobierców.
5a) Nabywcy należy się zadośćuczynienie tylko do kwoty wartości produktu i ewentualnie odsetek za okres oczekiwania na 6) Niewypłacalność Uczestnika lub jego upadłość nie dają Nabywcy podstawy do kierowania roszczeń do Organizatora.
7) Każdy Nabywca składa oświadczenie woli, że w przypadku skierowania w stosunku do Organizatora jakichkolwiek prawnych roszczeń związanych z jakością produktów lub szkodami wyrządzonymi przez ich złą jakość, wypłaci Organizatorowi kwotę 6500 zł oraz dwukrotność wartości roszczenia w ciągu 7 dni od daty wystosowania roszczenia w stosunku do Organizatora.
8) Organizator wspiera Nabywcę w każdym słusznym dochodzeniu roszczeń w stosunku do nieuczciwych Uczestników.
9) Na życzenie sądów Organizator wyda wszelkie posiadane dane osobowe Uczestnika, w stosunku do którego złożono odpowiedni pozew sądowy.
10) Nabywca może (ale nie musi) skorzystać z pośrednictwa SAIP, by rozwiązać konflikt z Uczestnikiem; z chwilą wniesienia wniosku do SAIP, jeżeli obydwie strony dokonają zapisu na SAIP, wyrok SAIP jest wiążący dla stron.

F. Prowizje i opłaty
1) Za korzystanie z systemu SUBFIRMA.PL pobierane są opłaty stałe i prowizyjne od Uczestników w następujących kwotach:
a) opłaty prowizyjne od osiągniętego zysku:
i. za zysk do 1000,00 zł miesięcznie: 4%
ii. za zysk od 1000,01 zł do 2500,00 zł miesięcznie: 40 zł + 6% (od kwoty ponad 1000 zł)
iv. za zysk od 2500,01 zł do 5000,00 zł miesięcznie: 130 zł + 7% (od kwoty ponad 2500 zł)
v. za zysk ponad 5000,00 zł: 305 zł + 8% (od kwoty ponad 5000 zł)
b) opłaty za czynności i operacje:
i. za każdy księgowany dokument transakcyjny zakupowy lub sprzedażowy (faktura, rachunek, paragon): 3,50 zł/szt.
ii. 25,00 zł za każdą umowę o dzieło (minimum raz w miesiącu, w którym wystąpiła sprzedaż).
iii. 10,00 zł za każdą umowę kupna-sprzedaży (do kwoty 1000 zł).
iV. 20,00 zł za każdą umowę kupna-sprzedaży (powyżej 1000 zł).
v. 180,00 zł za sprawdzenie czy regulamin sprzedaży Uczestnika jest zgodny z prawem oraz treścią reklam; w przypadku, gdy oferta Uczestnika uzyska pozytywną weryfikację, Uczestnik może posługiwać się certyfikatem "Uczciwa oferta".
vi. 85,00 zł - opłata aktywacyjna (jednorazowa) za sporządzenie umowy o korzystanie z systemu SUBFIRMA.PL, za stworzenie identyfikatora, za udostępnienie domeny internetowej oraz indywidualnego numeru rachunku bankowego.
vii. 9,50 zł/m-c - opłata opcjonalna za korzystanie z osobnego wirtualnego numeru telefonu i faxu (faxy są przesyłane na adres e-mail Uczestnika).
viii. 250,00 zł - opłata opcjonalna jednorazowa za stworzenie projektu logo i nazwy.
ix. 80,00 zł - opłata opcjonalna roczna za konto hostingowe na serwerze.
2) Zysk oblicza się jako różnicę między kwotami netto zweryfikowanych i zatwierdzonych faktur zakupowych (w tym opłaty stałe systemu SUBFIRMA.PL) a ceną netto sprzedaży przed odliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych wynikających z umów o dzieło lub umów zlecenia.
3) Jeżeli saldo konta Uczestnika stanie się ujemne i spadnie poniżej -10,00 zł, musi on w ciągu 3 dni uzupełnić to saldo poprzez wpłatę odpowiedniej kwoty, by saldo znów było dodatnie.
3a) Opłaty pobierane przez system SUBFIRMA.PL 3a) Jeżeli pod koniec roku kalendarzowego (31 grudnia) saldo Uczestnika będzie miało stan niezerowy, to Organizator ma prawo wystawić odpowiedni dokument księgowy (w tym także fakturę VAT) na rzecz Uczestnika.
3b) Za sumę wpłaconych przez Uczestnika, w danym okresie rozliczeniowym Organizatora, kwot pieniędzy do systemu SUBFIRMA, Organizator wystawi fakturę VAT, w przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym Organizatora, kwota ta nie zostanie zrównoważona zatwierdzonymi fakturami zakupowymi Uczestnika. Kwota netto faktury będzie różnicą między wpłaconymi przez Uczestnika kwotami a kwotš netto faktur zakupowych.

G. Podatki
1) Od osiąganego przez Uczestnika zysku wynikającego z umowy o dzieło lub umowy zlecenia, Organizator jako płatnik zapłaci wymagany podatek dochodowy za podatnika (którym jest Uczestnik) oraz dodatkowo od umowy zlecenia wymagane prawem składki płatne do ZUS.
2) Organizator jako płatnik wystawi roczne sprawozdanie/deklarację PIT.
3) Organizator zapłaci należny podatek VAT wynikający z faktur sprzedaży oraz zatwierdzonych i zweryfikowanych faktur VAT zakupowych.


Kontakt:
Telefon: 2 2 2 - 0 1 2 - 8 0 0
Telefon: 6 0 0 - 7 6 5 - 7 6 5
Fax: 2 2 2 - 0 1 2 - 8 1 5
Adres e-mail: sekretariat.fundacji@instytutpolnocny.pl
Instytut Północny | Northern Institute

Copyright © Instytut Północny (IP) 2008-2019 | Wrocław | POLSKA